Onze algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden Atelier de gehaakte teckel
ALGEMENE VERHUUR, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Atelier de gehaakte teckel te Tiel, verhuurder van verkoopruimte binnen hun atelier in de vorm van een rek, kast, plank, kledingstang, of andere ruimte. De verkoper, is de huurder van een plank, kubus, kledingstang, of andere ruimte binnen het atelier. Verhuur: het totaal van de tussen de verkoper en Atelier de gehaakte teckel overeengekomen diensten volgens een schriftelijke overeenkomst. Ruimte: een rek, kubus, plank, kledingstang, of andere ruimte die geschikt is om artikelen te verkopen binnen het Atelier. indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verhuurder en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Verplichtingen van Atelier de gehaakte teckel: Atelier de gehaakte teckel verkoopt het aanbod van de verkoper, d.w.z. Atelier de gehaakte teckel rekent de artikelen af, de betaling gaat contant. Atelier de gehaakte teckel rekent geen provisie over de verkoop van de artikelen. Atelier de gehaakte teckel draagt zorg voor goede toegankelijkheid van het Atelier. En is geopend: Dinsdag, donderdag, vrijdag, elke 1ste en 3de zaterdag van de maand. van 09.30 uur tot 12.30 uur, Op zondag, (behoudens afwijkingen op bekende feestdagen) is Atelier de gehaakte teckel gesloten. Atelier de gehaakte teckel behoudt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de officiële website en/of Facebook. Het is de verkoper niet toegestaan artikelen zélf op een prominente plaats te zetten; dit kan uitsluitend na overleg met Atelier de gehaakte teckel. Atelier de gehaakte teckel zorgt voor goede beveiliging van de winkel.
Verplichtingen van de verkoper: De verkoper verzekert dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom zijn. Atelier de gehaakte teckel behoudt altijd het recht om een eigendomsbewijs te vragen voor bepaalde te koop aangeboden artikelen. Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld:
• kopieën van artikelen, die auteursrechtelijk zijn beschermd (geen gebrande cd’s/ dvd’s enz. )
• pornografische artikelen of afbeeldingen
• gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, etc.
• gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen
De verkoper mag de gehuurde ruimte inrichten zoals hij wil. De artikelen moeten wel binnen deze ruimte passen. En dienen voor plaatsing geprijsd te zijn door de verkoper, tevens staat op de sticker zijn/haar toegekend nummer en object beschrijving. Er mogen geen artikelen buiten de ruimte gezet worden. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door Atelier de gehaakte teckel verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. De verkoper is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden. De verkoper staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de aangeboden artikelen en vrijwaart Atelier de gehaakte teckel daarvoor. De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen in zijn gehuurde toevoegen en mag ook de prijzen wijzigen. Een prijs wijzigen kan uitsluitend met een nieuwe sticker. Een doorgestreepte of onduidelijke prijs is niet geldig, het artikel kan dan niet verkocht worden. De verkoper is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele BTW bij de verkoop van zijn artikelen, en de verkoper vrijwaart Atelier de gehaakte teckel van alle kosten en BTW.
3. BETALING VAN DE HUURPRIJZEN OPBRENGST VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN
De verkoper betaalt bij het aangaan van een overeenkomst vooraf de afgesproken huurperiode, betaling achteraf is niet toegestaan. Bij verlenging van de huurperiode wordt ook direct de verlenging betaald. Het bedrag voor de huur kan contant of via een bankoverschrijving voldaan worden. Na de huurperiode wordt de totale opbrengst van de verkochte goederen (met aftrek van eventuele boete) op de rekening van de verkoper gestort. Dit gebeurt binnen vijf werkdagen na afloop van de huurperiode. Er kan ook afgesproken worden om de opbrengst tussentijds contant aan de verkoper uit te betalen.
4. VERHUUR
Bij verhuur wordt uitsluitend een huurcontract verstrekt, het verzoek om een rekening of een factuur kan niet worden ingewilligd. Een huurperiode loopt doorgaans van ingang contract tot einddatum contract. De gehuurde ruimte mag op de dag voordat de huurperiode begint ingericht worden, vanaf 1 uur vóór sluitingstijd. De verkoper moet zich eerst melden bij de kassa met een ondertekend huurcontract en de huurprijs betalen. De gehuurde ruimte moet leeg zijn: 1 uur vóór sluitingstijd op de laatste dag van de huurperiode. De niet opgehaalde artikelen worden door Atelier de gehaakte teckel opgeruimd en een opruimboete van € 25,00 wordt afgetrokken van de opbrengst van de verkoper. De opgeruimde artikelen worden drie dagen opgeslagen, daarna worden de artikelen het eigendom van Atelier de gehaakte teckel. Indien u 24 uur van tevoren aangeeft, dat u zelf de kraam niet leeg kunt halen op het aangegeven tijdstip, kan Atelier de gehaakte teckel dit voor u regelen, en wordt er € 10,00 extra kosten gerekend. Op de prijskaart wordt het aan u toegekend nummer, de benaming en de prijs van het artikel vermeld. Verlenging van een huurperiode kan uitsluitend indien er nog schappen beschikbaar zijn. Het kan gebeuren dat de prijskaart zoek raakt bij artikelen. Artikelen zonder een prijskaart kunnen niet verkocht worden. Wij doen ons best om de juiste verkoper te vinden voor deze artikelen. Lukt het vinden van de juiste verkoper niet, worden deze artikelen voor twee weken apart opgeslagen. Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Atelier de gehaakte teckel behoudt het recht:
• om klanten te weigeren, alsook bepaalde artikelen.
• een huurcontract te ontbinden zonder opgaaf van reden. De nog resterende huurdagen worden aan de verkoper gerestitueerd.
• artikelen te weigeren indien deze storend zijn voor de directe omgeving.
• uitzonderingen op de spelregels te maken indien zij dit gepast acht.
• de huur te verhogen indien dit noodzakelijk is.
5. AANSPRAKELIJKHEID
Atelier de gehaakte teckel is niet verantwoordelijk voor de artikelen, Atelier de gehaakte teckel let op de artikelen als een goed huisvader maar is verder niet aansprakelijk voor diefstal, inbraak, brand, waterschade, vandalisme, volksopstand of andere overlast. Atelier de gehaakte teckel geeft geen garantie op de bij ons gekochte artikelen. Atelier de gehaakte teckel kan nergens verantwoordelijk voor worden gesteld door de verkoper, Atelier de gehaakte tackel wijst elke aansprakelijkheid van de hand. Als een verkoper verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt aan de winkel en/of personen, is de verkoper volledig verantwoordelijk en verplicht om de schade aan Atelier de gehaakte teckel en/of derden te vergoeden. Het is verboden om op de verhuurde ruimtes te klimmen, of op de planken te gaan staan, als een verkoper dit toch doet, verhalen wij de schade op de verkoper.
6. SLOTBEPALING
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten. Elk geschil tussen Atelier de gehaakte teckel en de verkoper welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.